Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka

Numer: 145, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Witold Zajst - Burmistrz Miastka
data wpływu: 2023-11-15, data przekazania: 2023-11-15

Mieczysław Czarnecki                                                                       Miastko, 15 listopada 2023

Rady Miejskiej w Miastku 

 

 

                                                                                   Witold Zajst

                                                                                   Burmistrz Miastka

 

                                                                                   za pośrednictwem:

                                                                                   Tomasza Borowskiego

                                                                                   Przewodniczącego Rady Miejskiej

            w Miastku

 

      

 

 

Zapytanie

 

 Dotyczy: Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka

 

Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka. 

 

W związku z tym proszę o odpowiedź na kilka pytań:

 

1. Na jakim obecnie etapie prowadzone są działania dotyczące zakończenia  procesu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

2. Z jakimi podmiotami prowadzone są rozmowy w w/w sprawie?

3. Jakie środki finansowe wydatkowano już w tym przedsięwzięciu?

4. Jaki będzie całkowity koszt zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

5. Jakie są inne możliwości zakończenia rekultywacji?

6. Z jakimi problemami boryka się ZWiK w Miastku, aby zakończyć proces rekultywacji?

7. W którym roku przewiduje się zakończenie działań dotyczących rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

 

                                                                                                                    Z poważaniem 

                                                                                                                   Mieczysław Czarneck

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mieczysław Czarnecki wiceprzewodniczący KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza - Daniel Radziszewski - Naczelnik WGNiOŚ

Wydział merytoryczny: WGNiOŚ, data odpowiedzi: 2023-12-01

WGNiOŚ.0003.37.2023.DR                                                                                  Miastko, dn. 01.12.2023 r.

 

Pan

Tomasz Borowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku

 

 

Dotyczy: pisma znak BR.0003.7.45.2023.WM z dnia 15.11.2023 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie radnego p. Mieczysława Czarneckiego z dnia 15.11.2023 r. dotyczące rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w m. Gatka informuję, jak niżej:

 

 1. Na jakim obecnie etapie prowadzone są działania dotyczące zakończenia  procesu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę nr XXXVII/324/2017 w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000ton zlokalizowanego w miejscowości Gatka gmina Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.

W dniu 17 maja podpisano umowę w sprawie powierzenia zarządu gminnym składowiskiem odpadów w Gatce z ZWiK w Miastku sp. z o.o.   

Następstwem podpisania umowy było uzyskanie w dniu 25.09.2017 r. przez ZWiK w Miastku sp. z o.o. Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego wyrażającej zgodę Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka, gm. Miastko,  określającej techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac oraz określającej sposób rekultywacji składowiska wraz z harmonogramem prac.

Obecnie ZWiK w Miastku sp. z o.o. wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego
o zmianę decyzji znak DROŚ-SO.7241.5.2017.ES z dnia 25.09.2017 r. ze zm. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gatka, gmina Miastko w zakresie zmiany harmonogramu prac związanych z technicznym zamknięciem i rekultywacją biologiczną oraz terminu zamknięcia składowiska.

Dotychczas wykonano:

-  likwidację istniejącej infrastruktury,

- wał o wysokości 4,3-4,78m i długości 25m w celu eliminacji migracji wód odciekowych przez istniejący wjazd na dno kwatery,

- przemieszczono odpady w celu zasypania niewypełnionej północno – zachodniej części kwatery,

- zlikwidowano 4 studnie odgazowujące.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ogłoszenia konkursu ofert na wybór operatora składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Gatka gmina Miastko.

Planowany termin ogłoszenia grudzień 2023 r. / styczeń 2024 r.

 1. Z jakimi podmiotami prowadzone są rozmowy w w/w sprawie?

Niezależne oferty złożone zostały przez:

 1. Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 2. Terra Amica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ostrołęce
 3. Firma Handlowo-Usługowa ITC Angelika Jabłońska z Boruchowa
 4. Konsorcjum S4F Service For Foundries Sp. z o.o. Gostyń i Biuro Rzeczoznawstwa
  i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy  Sp. z o.o. Środa Wlkp.
 5. FOLEKO Sp. z o.o. Zakład Techniki Ochrony Środowiska Świdnica
 6. Eko-Centro Sp. z o.o. Wrocław

Z uwagi na wskazywaną przez oferentów konieczność zmiany projektu rekultywacji oraz rozbieżności ofert w zakresie proponowanego kierunku rekultywacji oraz rodzajów odpadów planowanych do przeprowadzenia rekultywacji najwłaściwszym wydaje się wyłonienie podmiotu poprzez ogłoszenie konkursu na wybór operatora składowiska i udostępnienie nieruchomości w formie dzierżawy, co pozwoli na ujednolicenie zasad, kryteriów i kierunku rekultywacji dla potencjalnych oferentów.      

 

 1. Jakie środki finansowe wydatkowano już w tym przedsięwzięciu?

- na realizację decyzji o zamknięciu składowiska wydatkowano – 119.372,19 zł,       

- na zarządzanie składowiskiem (dozór, monitoring i wynagrodzenie kierownika wysypiska) w latach 2021 - 2023 – 240.204,46 zł,

Zarządzający Składowiskiem zatrudnia Kierownika Składowiska (zgodnie z ustawą
o odpadach musi to być osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i składowania odpadów), prowadzi stały dozór obiektu
i  monitoring składowiska.

 

 1. Jaki będzie całkowity koszt zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

Zgodnie z kosztorysem wartość zadania ustalono na kwotę 2.041.716,54 zł.

 

 1. Jakie są inne możliwości zakończenia rekultywacji?

Alternatywą do planowanego ogłoszenia  konkursu ofert na operatora składowiska odpadów komunalnych może być zlecenie usługi w trybie podstawowym poprzez ogłoszenie postępowania na wykonanie rekultywacji.   

 

 1. Z jakimi problemami boryka się ZWiK w Miastku, aby zakończyć proces rekultywacji?

- brak stosownych środków finansowych,

- brak własnych możliwości technicznych,

- brak materiału odpadowego do wykonania warstwy biologicznej zgodnie z projektem rekultywacji.

 

 1. W którym roku przewiduje się zakończenie działań dotyczących rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka?

Okres czasu niezbędny do przeprowadzenia rekultywacji szacowany jest na ok. 3 lata
i uzależniony jest od terminu uzyskania przez potencjalnego wykonawcę wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych: na zamknięcie składowiska, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, decyzji o środowiskowych warunkach zgody
na realizację przedsięwzięcia, decyzji na przetwarzanie odpadów.

 

                      Z up. Burmistrza 

                        mgr Daniel Radziszewski 

                       Naczelnik Wydziału Gospodarki 

                     Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Otrzymują:

 1. Adresat.
 2. Sekretarz Miastka.
 3. A/a.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania