Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Sławomir Hejza

Sławomir Hejza

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 107, przynależność: KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku wiceprzewodniczący
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
53 Utrzymanie porządku na ,,Zielonym Ruczaju interpelacja 2020-08-26 2020-09-11
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 12:09:33 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 12:33:31 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:00:10 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:03:29 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:38:56 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:47:59 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:50:42 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:21:21 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:27:47 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:40:28 Projekt uchwały - druk nr 16.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:45:26 Projekt uchwały - druk nr 17.III.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:47:51 Projekt uchwały - druk nr 18.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:49:23 Projekt uchwały - druk nr 19.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:51:36 Projekt uchwały - druk nr 20.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:54:09 Projekt uchwały - druk nr 21.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:57:08 Projekt uchwały - druk nr 22.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:12:46 Projekt uchwały - druk nr 23.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:23:54 Projekt uchwały - druk nr 24.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2018-12-28 10:30:31 Projekt uchwały - druk nr 25.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:32:41 Projekt uchwały - druk nr 26.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:34:06 Projekt uchwały - druk nr 29.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:37:50 projekt uchwały druk - druk nr 30.III-28.12.2018 III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 09:52:26 Projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miastko – druk nr 33/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:33:37 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok – druk nr 34/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:40:57 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – druk nr 35/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:53:22 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 36/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:55:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – druk nr 37/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – druk nr 39/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:01:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 196/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/4 – druk nr 40/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:03:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 193521G- ulica Gen. Wybickiego w miejscowości Miastko – druk nr 41/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:05:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miastko”– druk nr 42/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:06:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miastko programu „Mieszkanie Plus”– druk nr 43/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:08:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460/2, 460/3 i 460/4, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko – druk nr 44/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:57:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 38/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 46/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:44:37 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:20:33 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 48/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:22:43 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 49/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:24:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 50/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:25:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 51/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:26:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 670, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 52/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:27:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 53/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK w Miastku - (druk nr 54/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:35:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania -(druk nr 55/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:36:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu - (druk nr 56/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:37:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji - (druk nr 59/V) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 09:56:53 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Miastko w zgromadzeniu ogólnym Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu- (druk nr 64/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-03-29 09:59:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 65/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:00:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2019 r.- (druk nr 66/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:37:29 Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 67/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:38:55 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- (druk nr 68/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Preojekt uchwały w sprawie rozpatrznia skargi na bezczynność Burmistrza M iastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gmin ie Miastko VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:37:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 77/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 78/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:39:18 Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 79/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:40:33 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli - (druk nr 80/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:12 Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad poboru podatków w Gminie Miastko - (druk nr 81/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:58 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów - (druk nr 82/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:42:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 83/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2019 w Gminie Miastko" - (druk nr 84/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:46:02 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2019 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 85/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:08 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miastka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miastko - (druk nr 86/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 356 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 87/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:48:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko- (druk nr 88/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:49:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko, oznaczonych jako działka nr 2/3 i działka nr 2/6, położonych w obrębie Tursko, gm. Miastko - (druk nr 89/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:01 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - (druk nr 90/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku - (druk nr 91/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 92/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:04:40 Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 93/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:05:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 94/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:07:04 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 95/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:34:47 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - (druk nr 100/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 10:53:54 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka -(druk nr 128/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok – (druk nr 134/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:18:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2018 rok – (druk nr 135/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:10:12 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r.- (druk nr 136/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-06-28 13:12:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 137/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-06-28 13:15:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - (druk nr 138/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:18:35 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko - (druk nr 139/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:19:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - (druk nr 140/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:20:38 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. „Pudełko życia w gminie Miastko” - (druk nr 141/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:23:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - (druk nr 142/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:24:53 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku - (druk nr 143/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:27:57 Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst) stojącego na działce nr 232 obręb geodezyjny Wałdowo – (druk nr 145/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:29:37 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku przeprowadzenia kontroli doraźnej - ((druk nr 146/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:30:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 150/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie zmianany uchwały Nr IX/82/2019 rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 151/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 3/2, położonej w obrębie Bobięcino,gm.Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 152/X). X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 17:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr X/89/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu – (druk nr 151/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-08-19 17:47:30 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 152/XI), XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 18:34:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - (druk nr 153/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-08-30 09:41:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 161/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:42:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 162/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:45:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko - (druk nr 164/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:11:12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od drogi krajowej nr 20 i miejscowości Piaszczyna, w części obrębu ewidencyjnego Piaszczyna - (druk nr 165/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:12:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 167/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - (druk nr 168/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:31:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. ( druk nr 169/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:35:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko (druk nr 170/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:40:24 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (druk 171/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:29:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 183/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:31:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 184/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:42:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 298,299/2 i 301 położone w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 - (druk nr 175/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:43:59 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu ewidencyjnego Głodowo- (druk 176/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:45:04 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 177/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:46:17 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 178/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:47:36 Projekt uchwaly w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Odwoławczej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji w trybie art. 95 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn:Dz.U. z 2019 r.,poz.1440), sygn.akt DF-RI-95/19 - (druk nr 179/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:31:59 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka - (druk nr 185/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 11:04:24 Projekt uchwały w sprawie nadania odznakaki honorowej Medalu ,,Zasłużony dla Gminy Miastko'' XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:38:59 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 190/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:40:43 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 191/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:41:49 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 192/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:54:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Słosinko, Miłocice, Okunino, Dretyń, Przęsin, Świerzno, Pasieka, Świeszyno i Węgorzynko, gm. Miastko - (druk nr 193/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 11:17:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – (druk nr 195/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 11:19:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - (druk nr 196/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:06:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 – (druk nr 197/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:07:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku – (druk nr 198 /XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:09:15 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastko dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym– (druk nr 199/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:10:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk nr 203/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:10:39 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk nr 204/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-08 09:02:17 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratura Rejonowego w Miastku na uchwałę Nr 11/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miastko - (druk nr 206/XV). XV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 10:45:37 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - (druk nr 210/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 10:51:33 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 211/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:02:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 94/IV/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego - (druk nr 212/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:05:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5- (druk nr 213/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:06:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (druk nr 214/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:07:44 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk 216/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:08:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - (druk nr 217/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:10:59 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu - (druk nr 218/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:12:31 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Anny Lipińskiej na bezczynność Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 219/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:14:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 220/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:12:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - (druk nr 224/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:37:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - (druk nr 225/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:41:54 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 226/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:49:17 Projekt uchwały w sprawie zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miastko - (druk nr 227/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-12-20 10:54:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. – (druk nr 228/XVII) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:57:36 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastko, w roku szkolnym 2019/2020- (druk nr 231/XVII) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 11:51:57 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 236/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 11:54:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2020 rok - (druk nr 235/XVIII). XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 12:12:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Świerzenko - (druk nr 237/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 12:14:08 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - (druk nr 238/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 12:56:30 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 239/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:00:26 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 240/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:01:37 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko -(druk nr 241/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:02:27 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 242/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:05:22 Projekt uchwały w sprawie planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 243/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:06:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 244/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:09:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko (druk nr 246/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:04:50 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka - (druk nr 250/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:06:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - (druk nr 251/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:07:10 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - (druk nr 252/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:08:12 Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na dz. nr 10/1 w miejscowości Role, gmina Miastko - (druk nr 253/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:09:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 i 551, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gmina Miastko - (druk nr 254/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:10:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 271, 278/1, 277/1, 269/1, 278/3 i 269/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko - (druk nr 255/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:11:42 Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Miastko, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjionalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (druk nr 257/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:27:31 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko - (druk nr 258/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:34:13 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - (druk nr 259/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:35:38 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk 260/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:37:56 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 264/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:39:14 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 265/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:41:17 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji KNSZZ „Solidarność 80” Bibliotekarzy, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z siedzibą przy ZSP w Łodzierzy w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 266/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:51:03 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji KNSZZ „Solidarność 80” Bibliotekarzy, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z siedzibą przy ZSP w Łodzierzy w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 267/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:55:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 268/XX ), XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:56:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 290/1, 295/1, 295/4 i 291/16, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/2 m. Miastko - (druk nr 269/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 10:44:21 Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 270/XX) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 10:46:39 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratura Rejonowego w Miastku na Uchwałę Rady Miejskiej w Miastku nr XVII/143/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 271/XX) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-16 11:01:04 1 XX sesja RM - próbna za
2020-04-16 11:12:07 2 XX sesja RM - próbna za
2020-04-16 11:12:56 3 XX sesja RM - próbna za
2020-04-17 09:02:02 Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 lutego 2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:52:27 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - druk 275/XXI. XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:54:14 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2020 r. na terenie Gminy Miastko – (druk nr 276/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:55:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 10/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Miłocice, gm. Miastko – (druk nr 277/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:56:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Miastko – (druk nr 278/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:59:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 410/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 – (druk nr 279/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:01:14 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miastko – (druk nr 280/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:02:34 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – (druk nr 281/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:07:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko” – (druk nr 282/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:08:15 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2020 w gminie Miastko” – (druk nr 283/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:11:12 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G – (druk nr 284/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:12:31 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego – (druk nr 285/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:13:48 Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk 301/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:21:14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ,,Pasieka Południowa” - (druk nr 302/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-05-29 10:47:05 Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy – (druk nr 286/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:49:58 Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia założeń Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 – (druk nr 287/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:54:32 Przyjęcie sprawozdania komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 288/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:57:26 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 289/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:03:31 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 290/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:07:41 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 291/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:10:12 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy za 2019 r. – (druk nr 292/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:17:40 Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r. – (druk nr 293/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:32:31 Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. – (druk nr 294/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:35:47 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. – (druk nr 295/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:40:17 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r. – (druk nr 296/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:42:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. – (druk nr 297/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:47:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za 2019 r. – (druk nr 298/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:50:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2019 r. – (druk nr 299/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:52:26 Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2019 r. – (druk nr 300/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:27:38 Projekt uchwały w sprawie poparcia dla inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – (druk nr 303/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 11:27:16 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 308/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-06-26 12:18:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2019 rok - (druk nr 314/XXXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:20:59 Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2019 rok - (druk nr 315/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:38:57 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 rok - (druk nr 316/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:40:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk 317/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:46:11 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 318/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:47:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 172/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/1 - (druk nr 319/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:50:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość oznaczonej jako działka nr 140, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 320/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:51:40 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowych najemców oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży - (druk nr 321/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:53:58 Projekt ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 270 położonej w obrębie Miastko 83/2, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 322/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:55:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 326/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:57:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miastko - (druk nr 327/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:59:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/181//2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 328/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 13:01:04 Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 323/XXII). XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 13:02:11 Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2015 – 2025 - (druk nr 324/XXII). XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 11:50:51 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 308/XXII - reasumpcja głosowania) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-08-28 10:50:44 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 336/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:52:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 337/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:55:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 339/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:56:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Okunino, gm. Miastko - (druk nr 340/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:57:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kwisno, gm. Miastko - (druk nr 341/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:59:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miastko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna, gm. Miastko - (druk nr 342/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:00:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „RONDO” - (druk nr 343/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:02:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA” - (druk nr 344/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:03:52 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193095G kategorii drogi gminnej - (druk nr 345/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:05:00 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193118G kategorii drogi gminnej - (druk nr 346/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:06:37 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193059G kategorii drogi gminnej - (druk nr 347/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:08:28 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193119G kategorii drogi gminnej - (druk nr 348/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:10:09 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193099G kategorii drogi gminnej - (druk nr 349/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:12:02 Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - (druk nr 350/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:12:57 Projekt uchwały w spr. określenia ceny jednostki paliwa w gminie Miastko na rok szkolny 2020/2021 – (druk nr 352/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 12:04:09 Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr IX/81/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – (druk nr 353/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:31:36 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 357/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:33:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 358/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:34:48 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - (druk nr 359/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:36:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Miastku oraz objęcie przez Gminę Miastko udziałów w podwyższonym kapitale - (druk nr 360/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:42:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości położonych w obrębach Przeradz, Słosinko, Pasieka, Dretynek, Trzcinno, Dolsko, Głodowo, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Węgorzynko i Świeszyno, gm. Miastko - (druk nr 361/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:43:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5 - (druk nr 362/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:45:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 363/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:46:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2018-2019 - (druk nr 364/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:50:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami - (druk nr 365/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:27:04 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 373/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:40:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 374/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:43:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 375/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:46:50 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 376/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:48:11 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193043G kategorii drogi gminnej - (druk nr 377/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:49:01 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193044G kategorii drogi gminnej - (druk nr 378/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:51:27 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193110G kategorii drogi gminnej - (druk nr 379/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:52:36 Projekt uchwał w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193076G kategorii drogi gminnej - (druk nr 380/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:53:43 Projekt uchwały w sprawy pozbawienia odcinka dróg nr 193049G oraz nr 193050G kategorii drogi gminnej - (druk nr 381/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:54:37 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 193124G kategorii drogi gminnej - (druk nr 382/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:55:36 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193104G kategorii drogi gminnej - (druk nr 383/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:56:31 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193060G kategorii drogi gminnej - (druk nr 384/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:59:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Miastko - (druk nr 385/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:01:39 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 92/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (druk nr 386/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:04:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko - (druk nr 387/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:08:30 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miastko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 388/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:12:34 Projekt uchwał w sprawnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 389/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:13:40 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - (druk nr 390/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:15:51 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko - (druk nr 391/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:16:57 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020 – 2024” - (druk nr 392/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:18:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” - (druk nr 393/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:20:22 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 394/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:25:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 401/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:29:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 402/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:31:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Przeradz, Pasieka, Świeszyno, Przęsin, Zadry, Kwisno i Trzcinno gm. Miastko - (druk nr 403/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:33:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń” - (druk nr 404/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:47:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) – DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino-Malęcino - DW 206” - (druk nr 405/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:50:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd” - (druk nr 406/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:52:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miastko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - (druk nr 407/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:54:08 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miastko - (druk nr 408/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:55:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 409/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:56:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko - (druk nr 411/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 11:09:53 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 415/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:28:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2021 rok - (druk nr 416/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za