Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miastko – (druk nr 34/III) - II wersja (PDF, 571.35Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-14 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 29/III) - II wersja (PDF, 1.09Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-14 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 28/III) - II wersja (PDF, 1.13Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-14 projekt uchwały
4 Opinia Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miastka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok – (druk nr 25/III) (PDF, 144.30Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-14 informacja
5 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 56/III) (PDF, 17.19Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-11 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2023 r. - (druk nr 26/III) (PDF, 78.90Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-11 projekt uchwały
7 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miastko – (druk nr 33/III) - aktualizacja (PDF, 99.35Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-11 projekt uchwały
8 Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miastko za 2023 r. – (druk nr 22/III) (PDF, 17.55Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 sprawozdanie
9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko – (druk nr 36/III) (PDF, 152.26Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/689/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. „EKO-Gmina” – (druk nr 35/III) (PDF, 161.73Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
11 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miastko – (druk nr 34/III) (PDF, 581.98Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miastko – (druk nr 33/III) (PDF, 104.46Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 88 położonej w obrębie Głodowo, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 32/III) (PDF, 202.92Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Miłocice, gm. Miastko – (druk nr 31/III) (PDF, 202.07Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6 i 216/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Świerzno gm. Miastko – (druk nr 30/III) (PDF, 167.83Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 29/III) (PDF, 826.13Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
17 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 28/III) (PDF, 999.53Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2023 rok – (druk nr 27/III) (PDF, 69.12Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 21/III ) (PDF, 61.99Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-06-07 projekt uchwały
20 Raport o stanie Gminy Miastko za rok 2023 (PDF, 7.71Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-05 informacja
21 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Miastko (PDF, 4.00Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-28 informacja
22 Protokół Nr I/2024 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 roku (PDF, 755.27Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-27 protokół
23 sprawozdanie (PDF, 3.99Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
24 sprawozdanie (PDF, 583.98Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
25 sprawozdanie (PDF, 438.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
26 sprawozdanie (PDF, 605.22Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
27 sprawozdanie (PDF, 276.98Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 sprawozdanie
28 sprawozdanie (PDF, 500.57Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-24 informacja
29 Stanowisko Nr 1/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie systemu ratownictwa medycznego (PDF, 109.70Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
30 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Aktywna Wieś 2024" (PDF, 265.15Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
31 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 r. na terenie Gminy Miastko (PDF, 1.55Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
32 Uchwała Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 22/19 i działka numer 22/5, położonej w obrębie Bobięcin, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko (PDF, 463.03Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
33 Uchwała Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (PDF, 824.54Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
34 Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok (PDF, 1.33Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-20 uchwała
35 stanowisko (PDF, 80.17Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-17 projekt uchwały
36 druk-16 (PDF, 286.30Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-17 projekt uchwały
37 wniosek o wycofanie projektu uchwały - druk nr 16/II (PDF, 41.26Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-17 informacja
38 Wniosek o wycofanie projektu uchwały - (druk nr 15/II) (PDF, 45.13Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-16 informacja
39 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 9/II). (PDF, 528.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-16 sprawozdanie
40 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miastko za I kwartał 2024 r. (PDF, 408.99Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-16 informacja
41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 12/II) - aktualizacja z dnia 14 maja 2024 r. (PDF, 1.14Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-14 projekt uchwały
42 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 11/II) - aktualizacja z dnia 14 maja 2024 r. (PDF, 1.07Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-14 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu pn. "Aktywna Wieś 2024" - (druk nr 16/II) (PDF, 286.30Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-14 projekt uchwały
44 Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr LXXII/660/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów. - (druk nr 15/II); (PDF, 100.94Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-13 projekt uchwały
45 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2024 r. na terenie Gminy Miastko. - (druk nr 14/II) (PDF, 235.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-13 projekt uchwały
46 Projekt uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 22/19 i działka numer 22/5, położonej w obrębie Bobięcin, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 13/II) (PDF, 226.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-13 projekt uchwały
47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 12/II) (PDF, 903.57Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-13 projekt uchwały
48 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 11/II) (PDF, 1.02Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-13 projekt uchwały
49 Uchwała Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie złożenia skarg kasacyjnych od: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 18/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 19/24; wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 marca 2024 roku, sygn. akt III SA/Gd 20/24 (PDF, 286.85Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
50 Uchwała Nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka (PDF, 244.13Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
51 Uchwała Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku (PDF, 271.73Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
52 Uchwała Nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku (PDF, 247.32Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
53 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku (PDF, 269.88Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
54 Uchwała Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku (PDF, 433.83Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
55 Uchwała Nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku (PDF, 179.21Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-09 uchwała
56 5. skład komisji (PDF, 78.51Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
57 7. skarga (PDF, 167.38Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
58 6. wynagrodzenie Burmistrza (PDF, 127.01Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
59 4. wybór przewodniczącego komisji (PDF, 67.55Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
60 3. zadania komisji (PDF, 138.01Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
61 2. wybór Wiceprzewodniczącego (PDF, 142.68Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały
62 1. wybór Przewodniczącego (PDF, 140.04Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Miastku
2024-05-07 projekt uchwały