Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
70 - rozwiń Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Miastko zapytanie Przemysław Pakuła 2021-04-09 2021-04-15
69 - rozwiń Zabezpieczenie plaży przy Jeziorze Bobięcińskim Małym interpelacja Tomasz Borowski 2021-02-10 2021-03-01
68 - rozwiń Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2021-02-10 2021-03-01
67 - rozwiń Sposób organizacji utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg w gm. Miastko. zapytanie Tomasz Borowski 2021-02-05 2021-02-16
66 - rozwiń W sprawie zmiany formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja Tomasz Borowski 2021-02-05 2021-02-19
65 - rozwiń Zarządzanie pojemnikami na odpady komunalne w Gminie Miastko interpelacja Mieczysław Czarnecki 2021-02-01 2021-02-18
64 - rozwiń Informacje dot. podatków interpelacja Dariusz Zabrocki 2021-01-28 2021-02-11
63 - rozwiń Zapytanie dot. zimowego utrzymania dróg. zapytanie Przemysław Sztobnicki 2021-01-18 2021-01-27
62 - rozwiń Interpelacja w spr. przedstawienia nieprawdziwych i nierzetelnych informacji w dokumencie o syg. akt WEiRS.4421.3.2020HG z dn. 2.12.2020r. interpelacja Helena Binczyk 2021-01-18 2021-01-29
61 - rozwiń Interpelacja ws. usprawnienia dokonania opłat za pobyt dzieci w placówkach należących do Gminy Miastko interpelacja Przemysław Pakuła 2020-12-16 2020-12-28
60 - rozwiń Interpelacja ws. stanowiska MEN dotyczącego zamiaru przekształcenia szkół w Słosinku i Piaszczynie interpelacja Helena Binczyk 2020-11-16 2020-11-20
59 - rozwiń Opinie prawne, na podstawie których stwierdzono niejawność dokumentów zapytanie Tomasz Borowski 2020-11-13 2020-11-27
58 - rozwiń Wyjaśnienie pism z 21 października 2020 r. - WOA.0003.18.2020.EK oraz 22 października 2020 r. - BK.0232.4.58.2020.AS. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-23 2020-11-06
57 - rozwiń Postępowania toczące się w Prokuraturze Rejonowej w Miastku w latach 2019-2020. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-08 2020-10-22
56 - rozwiń sytuacja w szkołach na terenie gminy Miastko w 2020r. zapytanie Tomasz Borowski 2020-10-09 2020-10-22
55 - rozwiń Interpelacja ws. wysokości dotacji dla klubów sportowych w 2020 roku w gminie Miastko interpelacja Przemysław Pakuła 2020-09-24 2020-10-08
54 - rozwiń Dotyczy wypowiedzenia umowy dzierżawy zapytanie Tomasz Borowski 2020-08-26 2020-09-11
53 - rozwiń Utrzymanie porządku na ,,Zielonym Ruczaju interpelacja Sławomir Hejza 2020-08-26 2020-09-11
52 - rozwiń System zdalnego nauczania na terenie Gminy Miastko zapytanie Mieczysław Czarnecki 2020-05-25 2020-05-29
51 - rozwiń Organizacja szkół związana z powrotem uczniów od 25 maja br. do placówek zapytanie Tomasz Borowski 2020-05-15 2020-05-28
50 - rozwiń Czy został przekazany Poczcie Polskiej spis wyborców Gminy Miastko zapytanie Mieczysław Czarnecki 2020-04-28 2020-04-29
49 - rozwiń Prowadzenie zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Miastko interpelacja Mirosława Szopa 2020-04-22 2020-05-05
48 - rozwiń Przygotowanie i przekazanie zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówki oświatowej w m. Słosinko na rok szkolny 2020/2021. zapytanie Helena Binczyk 2020-04-20 2020-04-29
47 - rozwiń Przygotowanie i przekazanie zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 zapytanie Helena Binczyk 2020-04-17 2020-04-29
46 - rozwiń Reorganizacja Szkoły Podstawowej w Piaszczynie i Szkoły Podstawowej w Słosinku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2020-04-14 2020-04-24
45 - rozwiń Zapytanie dot. otwartego konkursu granatowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapytanie Mirosława Szopa 2020-04-09 2020-04-21
44 - rozwiń Dot. uchwały XIX/159/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dn. 28.02.2020 r. w spr. podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 interpelacja Przemysław Sztobnicki 2020-04-08 2020-04-21
43 - rozwiń Czy na terenie Miastka zostały wyłączone parkometry, które wydają bilety w płatnych strefach parkowania w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym? zapytanie Przemysław Sztobnicki 2020-03-25 2020-04-09
42 - rozwiń Przedstawienie realizacji budżetu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko interpelacja Helena Binczyk 2020-03-03 2020-03-11
41 - rozwiń Zapytanie odnośnie subwencji oświatowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-02
40 - rozwiń Zapytanie dot. spotkania Dyrektora Pomorskiego NFZ zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-02
39 - rozwiń Zapytanie odnośnie budowy przystani kajakowej w Kawczynie zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-02-26
38 - rozwiń Zapytanie w spr. Rządowego Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapytanie Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-05
37 - rozwiń Organizacja ruch na ul. Gen. Wybickiego w Miastku interpelacja Mirosława Szopa 2020-02-17 2020-03-04
36 - rozwiń Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku interpelacja Tomasz Borowski 2020-02-07 2020-02-19
35 - rozwiń Dot. niszczenia drogi publicznej w miejscowości Pasieka. zapytanie Przemysław Pakuła 2020-02-04 2020-02-13
34 - rozwiń Koszty funkcjonowania SP w Piaszczynie i SP w Słosinku w strukturze organizacyjnej kl. I-III oraz I-VIII interpelacja Mirosława Szopa 2020-01-20 2020-02-03
33 - rozwiń Wykorzystanie środków przez Zarząd Mienia Komunalnego w dziale 600 w roku 2019 zapytanie Tomasz Borowski 2019-12-20 2020-01-10
32 - rozwiń Budowa zatoki autobusowej na ul. Koszalińskiej zapytanie Mirosława Szopa 2020-01-09 2020-01-15
31 - rozwiń Budowa drogi powiatowej nr 1721G Role Rozjazd interpelacja Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-11-28
30 - rozwiń Rozwiązanie umowy dzierżawy pomieszczeń z Niepublicznym Zakładem Opieki Długoterminowej w Miastku zapytanie Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-12-06
29 - rozwiń Udzielenie informacji w spr. usunięcia materiałów reklamowych kandydatów w wyborach 2019 r. zapytanie Tomasz Borowski 2019-11-25 2019-12-09
28 - rozwiń Audyt oświatowy interpelacja Tomasz Borowski 2019-11-22 2019-12-05
27 - rozwiń dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli. interpelacja Helena Binczyk 2019-10-09 2019-10-23
26 - rozwiń Realizacji petycji Pracowników MOOPS w Miastku w sprawie podwyżki wynagrodzeń. zapytanie Dariusz Zabrocki 2019-08-30 2019-09-18
25 - rozwiń Udzielenie informacji dot. uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-08-26 2019-09-09
24 - rozwiń Udzielenie infmacji w zakresie uzasadnienia do Uchwały Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku w dnia 9 marca 2018 roku interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-08-07 2019-08-12
23 - rozwiń Informacje na temat udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. interpelacja Tomasz Borowski 2019-07-05 2019-07-24
22 - rozwiń Informacje na temat opracowanego programu naprawczego Szpitala Miejskiego w Miastku. interpelacja Tomasz Borowski 2019-07-05 2019-07-15
21 - rozwiń Dotyczy wzrostu wynagrodzeń pracowników Szpitala Miejskiego w Miastku. interpelacja Tomasz Borowski 2019-05-17 2019-05-29
20 - rozwiń Informacje dot. rozmów z przedstawicielami Grupy Nowy Szpital z Olkusza. interpelacja Tomasz Borowski 2019-05-17 2019-05-29
19 - rozwiń Interpelacja dot. projektu ,,Brdą wśród natury interpelacja Mieczysław Czarnecki 2019-05-07 2019-05-15
18 - rozwiń Wykaz podmikotów, z którymi Szpital Miejski w Miastku ma podpisne umowy na dzierżawę. zapytanie Tomasz Borowski 2019-04-16 2019-05-06
17 - rozwiń Z jakich konkretnych należności i zobowiązań składają się należności krótkoterminowe Szpitala Miejskiego w Miastku. zapytanie Tomasz Borowski 2019-04-16 2019-05-06
16 - rozwiń Budowy kanalizacji sanitarnej zlewni Wałdowo. interpelacja Przemysław Sztobnicki 2019-03-13 2019-04-04
15 - rozwiń Jakie wnioski zostały złożone do Starostwa Bytowskiego przez Prezes Szpitala Miejskiego w Miastku. zapytanie Mirosława Szopa 2019-03-05 2019-03-13
14 - rozwiń Przyczyna wcięcia drzewa (brzozy) przy ul. Świerkowej w m. Pasieka. zapytanie Przemysław Pakuła 2019-02-28 2019-03-12
13 - rozwiń Czy zostały podjęte działania w spr. przejęcia od KOWR terenów zielonych znajdujących się na dz. 217/6 w m. Słosinko do zasobów gminy. zapytanie Helena Binczyk 2019-02-13 2019-02-19
12 - rozwiń Strategia oświaty, a w szczególności organizacja sieci szkół na terenie gminy Miastko. interpelacja Helena Binczyk 2019-02-11 2019-02-26
11 - rozwiń Kto wydaje decyzje w spr. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Miastko? Jak wygląd organizacja odśnieżania Gminy Miastko? zapytanie Mieczysław Czarnecki 2019-02-07 2019-02-15
10 - rozwiń Dotyczy podłączenia wysepki przy SP Nr 2 do przejścia dla pieszych z ciągami chodników w osi ul. Kujawskiej i ul. Szkolnej. zapytanie Tomasz Borowski 2019-02-05 2019-02-19
9 - rozwiń Dotyczy wysokości wpłaconego czynszu za dzerżawe i poniesionych nakładów w poszczególnych latach (Ośrodek w Bobęcinie). zapytanie Tomasz Borowski 2019-02-05 2019-02-18
8 - rozwiń Rozwiązania problemu parkowania pojazdów w mieście (dot.ul.Koszalińskiej,Chrobrego i terenów koło kościoła). zapytanie Mirosława Szopa 2019-02-02 2019-02-20
7 - rozwiń Dotyczy kosztów poniesienionych przez Gminę na opracowanie koncepcji zagospodarowania tzw. Parku Słupskiego zapytanie Tomasz Borowski 2019-01-30 2019-02-05
6 - rozwiń Segregacji odpadów komunalnych. zapytanie Mirosława Szopa 2018-12-29 2019-01-10
5 - rozwiń Szpital Miejski w Miastku - wysokość środków jakie Spółka wpłaciła na rzecz Powiaty z tytułu dzierżawy sprzętu przekazanego dla szpitala. zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-20 2019-01-04
4 - rozwiń Dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowego na hale targową w Miastku przy ul. Stolarskiej. zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-18 2018-12-31
3 - rozwiń 1. Czy Burmistrz Miastka wydał stosowne zarządzenie regulujące sposób sposób, zakres i metody przeprowadzania kontroli gospodarki odpadami na terenie Gminy? 2. Czy w latach 2014 -2018 przeprowadzono kontrole w tym zakresie, a o ile tak, to czego dotyczyły? 3. Czy kontrolowano sposób wykonania umowy w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, o ile tak jakie były efekty tej kontroli? zapytanie Tomasz Borowski 2018-12-18 2018-12-27
2 - rozwiń Organizacja ośmioletnich szkół podstawowych w zakresie odbudowy klasopracowni w poszczególnych szkołach. interpelacja Tomasz Borowski 2018-11-30 2018-12-14
1 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastku . Czy zostanie dokończony remont chodnika i w jakim terminie? interpelacja Tomasz Borowski 2018-11-30 2018-12-04