Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1. Zakres, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział 6 statutu Gminy Miastku.

"1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola:

 1. legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie:
 1. wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
 2. realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 3. działalności finansowej i gospodarczej,
 4. dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Gminy;
 1. opiniowanie wykonania budżetu Gminy i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi;
 2. uchylony
 3. opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
 4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
 5. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.
 6. Komisja Rewizyjna realizuje obowiązki na posiedzeniach oraz przez zespoły kontrolne.
 7. Komisja Rewizyjna współpracuje z innymi komisjami Rady."

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Hejza członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Marek Milewski 1 wiceprzewodniczący KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Szymon Należyty 0przewodniczący KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Przemysław Pakuła członek
Tomasz Śmietana członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH