Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Witold Zajst

Witold Zajst

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 271, przynależność: wygaśnięcie mandatu radnego z dn. 18.07.2022 r.

Status: wygaśnięcie mandatu

 

Godziny dyżurów:
Przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu:

-kontakt do mojego biura: 59 857 3547 lub kontakt poprzez Biuro Rady: 59 857 0781

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 12:09:33 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 12:33:31 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:00:10 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:03:29 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:38:56 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2018-11-29 13:47:59 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2018-11-29 13:50:42 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:21:21 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:27:47 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:40:28 Projekt uchwały - druk nr 16.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:45:26 Projekt uchwały - druk nr 17.III.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:47:51 Projekt uchwały - druk nr 18.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:49:23 Projekt uchwały - druk nr 19.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:51:36 Projekt uchwały - druk nr 20.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:54:09 Projekt uchwały - druk nr 21.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:57:08 Projekt uchwały - druk nr 22.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:12:46 Projekt uchwały - druk nr 23.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:23:54 Projekt uchwały - druk nr 24.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:30:31 Projekt uchwały - druk nr 25.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:32:41 Projekt uchwały - druk nr 26.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:34:06 Projekt uchwały - druk nr 29.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:37:50 projekt uchwały druk - druk nr 30.III-28.12.2018 III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 09:52:26 Projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miastko – druk nr 33/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:33:37 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok – druk nr 34/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:40:57 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – druk nr 35/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:53:22 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 36/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:55:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – druk nr 37/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – druk nr 39/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:01:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 196/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/4 – druk nr 40/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:03:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 193521G- ulica Gen. Wybickiego w miejscowości Miastko – druk nr 41/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:05:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miastko”– druk nr 42/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:06:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miastko programu „Mieszkanie Plus”– druk nr 43/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:08:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460/2, 460/3 i 460/4, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko – druk nr 44/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:57:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 38/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 46/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:44:37 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:20:33 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 48/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:22:43 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 49/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:24:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 50/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:25:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 51/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:26:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 670, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 52/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:27:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 53/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK w Miastku - (druk nr 54/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:35:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania -(druk nr 55/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:36:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu - (druk nr 56/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:37:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji - (druk nr 59/V) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 09:56:53 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Miastko w zgromadzeniu ogólnym Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu- (druk nr 64/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 09:59:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 65/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:00:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2019 r.- (druk nr 66/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:37:29 Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 67/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:38:55 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- (druk nr 68/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Preojekt uchwały w sprawie rozpatrznia skargi na bezczynność Burmistrza M iastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gmin ie Miastko VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:37:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 77/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 78/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:39:18 Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 79/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:40:33 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli - (druk nr 80/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:12 Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad poboru podatków w Gminie Miastko - (druk nr 81/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:58 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów - (druk nr 82/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:42:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 83/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2019 w Gminie Miastko" - (druk nr 84/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:46:02 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2019 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 85/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:08 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miastka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miastko - (druk nr 86/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 356 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 87/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:48:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko- (druk nr 88/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:49:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko, oznaczonych jako działka nr 2/3 i działka nr 2/6, położonych w obrębie Tursko, gm. Miastko - (druk nr 89/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:01 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - (druk nr 90/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku - (druk nr 91/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 92/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:04:40 Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 93/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-04-26 10:05:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 94/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:07:04 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 95/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:34:47 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - (druk nr 100/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:54:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 104/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:56:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK” w Miastku - (druk nr 105/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:00:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 106/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:58:21 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko -(druk nr 107/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:01:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 108/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:04:20 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku wiąz górski /Ulmus scabra Mill./ uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1988 r. - (druk nr 109/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:34:09 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 110/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:36:08 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 111/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:37:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - ( druk 121/IX) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 10:53:54 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka -(druk nr 128/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok – (druk nr 134/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:18:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2018 rok – (druk nr 135/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:10:12 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r.- (druk nr 136/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:12:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 137/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:15:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - (druk nr 138/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-06-28 13:18:35 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko - (druk nr 139/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:19:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - (druk nr 140/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:20:38 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. „Pudełko życia w gminie Miastko” - (druk nr 141/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:23:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - (druk nr 142/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:24:53 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku - (druk nr 143/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:27:57 Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst) stojącego na działce nr 232 obręb geodezyjny Wałdowo – (druk nr 145/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:29:37 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku przeprowadzenia kontroli doraźnej - ((druk nr 146/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:30:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 150/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie zmianany uchwały Nr IX/82/2019 rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 151/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 3/2, położonej w obrębie Bobięcino,gm.Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 152/X). X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 17:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr X/89/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu – (druk nr 151/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 17:47:30 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 152/XI), XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 18:34:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - (druk nr 153/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:41:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 161/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:42:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 162/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:45:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko - (druk nr 164/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:31:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. ( druk nr 169/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:35:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko (druk nr 170/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:40:24 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (druk 171/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:29:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 183/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:31:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 184/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:42:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 298,299/2 i 301 położone w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 - (druk nr 175/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-09-27 10:43:59 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu ewidencyjnego Głodowo- (druk 176/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:45:04 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 177/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:46:17 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego - (druk nr 178/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:47:36 Projekt uchwaly w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu dla Regionalnej Komisji Odwoławczej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informacji w trybie art. 95 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn:Dz.U. z 2019 r.,poz.1440), sygn.akt DF-RI-95/19 - (druk nr 179/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 10:31:59 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka - (druk nr 185/XIII) XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-09-27 11:04:24 Projekt uchwały w sprawie nadania odznakaki honorowej Medalu ,,Zasłużony dla Gminy Miastko'' XIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:38:59 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 190/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 10:40:43 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 191/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-10-25 10:41:49 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 192/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-10-25 10:54:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Słosinko, Miłocice, Okunino, Dretyń, Przęsin, Świerzno, Pasieka, Świeszyno i Węgorzynko, gm. Miastko - (druk nr 193/XIV ) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 11:17:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – (druk nr 195/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 11:19:23 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - (druk nr 196/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:06:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020-2023 – (druk nr 197/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:07:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku – (druk nr 198 /XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:09:15 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastko dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym– (druk nr 199/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:10:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk nr 203/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-10-25 12:10:39 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk nr 204/XIV) XIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-08 09:02:17 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratura Rejonowego w Miastku na uchwałę Nr 11/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miastko - (druk nr 206/XV). XV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 10:45:37 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi - (druk nr 210/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 10:51:33 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 211/XVI ) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:06:39 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (druk nr 214/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:07:44 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk 216/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:08:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - (druk nr 217/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:10:59 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu - (druk nr 218/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:12:31 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Anny Lipińskiej na bezczynność Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 219/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-11-29 11:14:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 220/XVI) XVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:12:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - (druk nr 224/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:37:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - (druk nr 225/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-12-20 10:41:54 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 226/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:49:17 Projekt uchwały w sprawie zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miastko - (druk nr 227/XVII ) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-12-20 10:54:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. – (druk nr 228/XVII) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-12-20 10:57:36 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastko, w roku szkolnym 2019/2020- (druk nr 231/XVII) XVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 11:51:57 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 236/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-01-24 11:54:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2020 rok - (druk nr 235/XVIII). XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-01-24 12:12:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Świerzenko - (druk nr 237/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 12:14:08 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - (druk nr 238/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 12:56:30 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 239/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-01-24 13:00:26 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 240/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-01-24 13:01:37 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko -(druk nr 241/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:02:27 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 242/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:05:22 Projekt uchwały w sprawie planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 243/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:06:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 244/XVIII ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-01-24 13:09:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko (druk nr 246/XVIII) XVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:04:50 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka - (druk nr 250/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:06:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - (druk nr 251/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:07:10 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - (druk nr 252/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:08:12 Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na dz. nr 10/1 w miejscowości Role, gmina Miastko - (druk nr 253/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:09:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 i 551, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gmina Miastko - (druk nr 254/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:10:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 271, 278/1, 277/1, 269/1, 278/3 i 269/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko - (druk nr 255/XIX ) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:11:42 Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Miastko, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjionalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - (druk nr 257/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:27:31 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko - (druk nr 258/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:34:13 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - (druk nr 259/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-02-28 10:35:38 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka - (druk 260/XIX) XIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:37:56 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 264/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:39:14 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 265/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:41:17 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji KNSZZ „Solidarność 80” Bibliotekarzy, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z siedzibą przy ZSP w Łodzierzy w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 266/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-04-17 09:51:03 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji KNSZZ „Solidarność 80” Bibliotekarzy, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z siedzibą przy ZSP w Łodzierzy w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 267/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-04-17 09:55:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 268/XX ), XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 09:56:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 290/1, 295/1, 295/4 i 291/16, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/2 m. Miastko - (druk nr 269/XX ) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-04-17 10:44:21 Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 270/XX) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-04-17 10:46:39 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratura Rejonowego w Miastku na Uchwałę Rady Miejskiej w Miastku nr XVII/143/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 271/XX) XX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-04-17 09:02:02 Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 lutego 2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:52:27 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - druk 275/XXI. XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:54:14 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2020 r. na terenie Gminy Miastko – (druk nr 276/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:55:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 10/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Miłocice, gm. Miastko – (druk nr 277/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:56:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Miastko – (druk nr 278/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 09:59:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 410/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 – (druk nr 279/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:01:14 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miastko – (druk nr 280/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:02:34 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – (druk nr 281/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:07:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko” – (druk nr 282/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:08:15 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2020 w gminie Miastko” – (druk nr 283/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:11:12 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G – (druk nr 284/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:12:31 Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego – (druk nr 285/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:13:48 Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk 301/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:21:14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. ,,Pasieka Południowa” - (druk nr 302/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-05-29 10:47:05 Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy – (druk nr 286/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:49:58 Przyjęcie informacji o stanie wdrożenia założeń Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 – (druk nr 287/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:54:32 Przyjęcie sprawozdania komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 288/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:57:26 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 289/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:03:31 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 290/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:07:41 Przyjęcie sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie gminy Miastko za 2019 rok – (druk nr 291/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:10:12 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy za 2019 r. – (druk nr 292/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:17:40 Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r. – (druk nr 293/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:32:31 Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. – (druk nr 294/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:35:47 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. – (druk nr 295/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:40:17 Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 r. – (druk nr 296/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:42:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. – (druk nr 297/XXI). XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:47:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za 2019 r. – (druk nr 298/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:50:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2019 r. – (druk nr 299/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 11:52:26 Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2019 r. – (druk nr 300/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-05-29 10:27:38 Projekt uchwały w sprawie poparcia dla inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – (druk nr 303/XXI) XXI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 11:27:16 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 308/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2020-06-26 12:18:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2019 rok - (druk nr 314/XXXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:20:59 Projekt uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2019 rok - (druk nr 315/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-06-26 12:38:57 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 rok - (druk nr 316/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:40:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk 317/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:46:11 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 318/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:47:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 172/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/1 - (druk nr 319/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:50:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość oznaczonej jako działka nr 140, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 320/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:51:40 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowych najemców oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży - (druk nr 321/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:53:58 Projekt ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 270 położonej w obrębie Miastko 83/2, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 322/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 12:55:48 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 326/XXII) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-06-26 11:50:51 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 308/XXII - reasumpcja głosowania) XXII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2020-08-28 10:50:44 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 336/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:52:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 337/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:55:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 339/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:56:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Okunino, gm. Miastko - (druk nr 340/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:57:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kwisno, gm. Miastko - (druk nr 341/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 10:59:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miastko nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna, gm. Miastko - (druk nr 342/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:00:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „RONDO” - (druk nr 343/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:02:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA” - (druk nr 344/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:03:52 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193095G kategorii drogi gminnej - (druk nr 345/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:05:00 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193118G kategorii drogi gminnej - (druk nr 346/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:06:37 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193059G kategorii drogi gminnej - (druk nr 347/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:08:28 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193119G kategorii drogi gminnej - (druk nr 348/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:10:09 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193099G kategorii drogi gminnej - (druk nr 349/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:12:02 Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - (druk nr 350/XXIV ) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 11:12:57 Projekt uchwały w spr. określenia ceny jednostki paliwa w gminie Miastko na rok szkolny 2020/2021 – (druk nr 352/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-08-28 12:04:09 Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr IX/81/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty – (druk nr 353/XXIV) XXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-09-25 09:31:36 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 357/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:33:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 358/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:34:48 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - (druk nr 359/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:36:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Miastku oraz objęcie przez Gminę Miastko udziałów w podwyższonym kapitale - (druk nr 360/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-09-25 09:42:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości położonych w obrębach Przeradz, Słosinko, Pasieka, Dretynek, Trzcinno, Dolsko, Głodowo, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Węgorzynko i Świeszyno, gm. Miastko - (druk nr 361/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:43:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 61/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5 - (druk nr 362/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:45:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 363/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:46:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2018-2019 - (druk nr 364/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:50:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami - (druk nr 365/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-09-25 09:51:20 Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 r. - (druk nr 366/XXV) XXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:27:04 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 373/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:40:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 374/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:43:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 375/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-11-06 12:46:50 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 376/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2020-11-06 12:48:11 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193043G kategorii drogi gminnej - (druk nr 377/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:49:01 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193044G kategorii drogi gminnej - (druk nr 378/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:51:27 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193110G kategorii drogi gminnej - (druk nr 379/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:52:36 Projekt uchwał w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 193076G kategorii drogi gminnej - (druk nr 380/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:53:43 Projekt uchwały w sprawy pozbawienia odcinka dróg nr 193049G oraz nr 193050G kategorii drogi gminnej - (druk nr 381/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:54:37 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 193124G kategorii drogi gminnej - (druk nr 382/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:55:36 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193104G kategorii drogi gminnej - (druk nr 383/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:56:31 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi nr 193060G kategorii drogi gminnej - (druk nr 384/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 12:59:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Miastko - (druk nr 385/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:01:39 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 92/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - (druk nr 386/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:04:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastko - (druk nr 387/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:08:30 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miastko, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 388/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:12:34 Projekt uchwał w sprawnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 389/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:13:40 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - (druk nr 390/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:15:51 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko - (druk nr 391/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:16:57 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020 – 2024” - (druk nr 392/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:18:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,, Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” - (druk nr 393/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-11-06 13:20:22 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 394/XXVI) XXVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:25:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 401/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:29:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 402/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:31:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Przeradz, Pasieka, Świeszyno, Przęsin, Zadry, Kwisno i Trzcinno gm. Miastko - (druk nr 403/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:33:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń” - (druk nr 404/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:47:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) – DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino-Malęcino - DW 206” - (druk nr 405/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2020-12-04 11:50:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd” - (druk nr 406/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:52:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miastko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - (druk nr 407/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:54:08 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miastko - (druk nr 408/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:55:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 409/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-04 11:56:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko - (druk nr 411/XXVII) XXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 11:09:53 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 415/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:28:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2021 rok - (druk nr 416/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:31:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko - (druk nr 417/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:33:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 418/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:34:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok -(druk nr 419/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:35:38 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - (druk nr 420/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:36:37 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko - (druk nr 421/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:38:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miastko - (druk nr 423/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:39:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2021 rok - (druk nr 424/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:43:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2021 rok - (druk nr 425/XXVIII ) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2020-12-30 12:44:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - (druk nr 426/XXVIII) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:23:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023” - (druk nr 431/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:27:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata 2021 – 2027 - (druk nr 432/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:30:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 i 578, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - (druk nr 433/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:31:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 16/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2 - (druk nr 434/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:33:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 94/3 położonej w obrębie Miastko 83/2, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 435/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:34:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 436/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:35:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz miasta i gminy Miastko do roku 2035” - (druk nr 437/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 10:36:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2020 – 2026” - (druk nr 438/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 11:52:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 2 lat z możliwością jej kolejnego przedłużenia - (druk nr 439/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-01-29 11:56:14 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji - (druk nr 440/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 11:57:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - (druk nr 441/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 12:04:34 Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 442/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 12:08:09 Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 443/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 12:12:52 Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 444/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 12:33:46 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości - (druk nr 447/XXIX) XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-01-29 12:43:04 Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady ze swojej działalności za 2020r. - (druk nr 445/XXIX). XXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 10:54:58 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 rok – (druk nr 451/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 10:57:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – (druk nr 452/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 10:59:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – (druk nr 453/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:08:39 Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku – (druk nr 454/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-03-12 11:15:50 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – (druk nr 455/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-03-12 11:20:22 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miastko” – (druk nr 457/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:21:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2021 r. – (druk nr 458/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:30:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. „EKO-Gmina” – (druk nr 459/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:32:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego numer 2 znajdującego się w budynku usługowo-mieszkalnym numer 7, położonym w Wałdowie, gm. Miastko – (druk nr 460/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:38:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 112/1, 112/2 i 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Przęsin, gm. Miastko – (druk nr 461/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:40:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz miasta i gminy Miastko do roku 2035” – (druk nr 462/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:41:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku numer 54 położonym w miejscowości Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży – (druk nr 463/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-12 11:43:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 465/XXX) XXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-03-26 09:25:37 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - (druk nr 469/XXXI). XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-03-26 09:29:17 projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 470/XXXI). XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 09:34:01 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. – (druk nr 493/XXXIII) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 09:37:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 494/XXXIII) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 09:54:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – (druk nr 495/XXXIII) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 09:56:19 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – (druk nr 496/XXXIII), XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 09:58:33 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – (druk nr 498/XXXIII), XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 10:00:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Słoneczne I i Słoneczne II w miejscowości Świeszyno nad jeziorem Głębokie – (druk nr 499/XXXIII) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 10:04:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 14/5 i 14/11, położonych w obrębie Miastko 83/3 stanowiących własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 500/XXXIII), XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-05-28 10:23:19 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2021 w gminie Miastko” – (druk nr 502/XXXIII) XXXIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 13:41:21 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka – (druk nr 520/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-06-25 14:19:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2020 rok – (druk nr 525/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:22:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2020 rok – (druk nr 526/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-06-25 14:32:24 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – (druk nr 527/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:34:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – (druk nr 528/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:35:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy – (druk nr 529/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:37:08 Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży – (druk nr 530/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:38:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Trzebielino – (druk nr 531/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:39:54 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych SŁOSINKO – (druk nr 532/XXXIV) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-06-25 14:42:54 Oświadczenie Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podziękowania dla osób pracujących w walce z pandemią Covid -19 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:08:18 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. - (druk nr 550/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:09:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 551/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:10:57 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2021- (druk nr 552/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:11:55 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 553/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-10-01 10:12:57 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 554/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-10-01 10:13:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży - (druk nr 555/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:15:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i bezprzetargową dzierżawę gruntów na okres 10 lat - (druk nr 556/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:16:01 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. „WĘGORZYNKO-SŁUPSKA” - (druk nr 557/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:17:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami - (druk nr 558/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:18:07 Projekt uchwały w sprawie podtrzymująca stanowisko Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia przedmiotowej skargi - (druk nr 559/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-10-01 10:36:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 560/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-10-01 10:38:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 561/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-10-01 10:40:20 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała - (druk nr 566/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:43:25 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Statutu Gminy Miastko - (druk nr 562/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-01 10:55:21 Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 r. - (druk nr 563/XXXVII) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-08 08:37:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. - (druk nr 568/XXXVIII) XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-08 08:39:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 569/XXXXVIII) XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:19:50 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. - (druk nr 573/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:20:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 574/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:22:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o. na lata 2022-2024” - (druk nr 575/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:23:20 Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 235/5 obręb Wałdowo, gmina Miastko - (druk nr 576/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:24:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 577/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:25:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 98, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 578/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:26:16 Projekt uchwały w sprawie przejęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” - (druk nr 579/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:27:39 Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" - (druk nr 581/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:29:45 Apel Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wzrostu cen gazu - (druk nr 582/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-10-29 10:36:00 Oświadczenie Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Miastku Sp. z o. o. - (druk nr 583/XXXIX) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:29:19 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2021 r. - (druk nr 588/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:30:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 589/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:31:26 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miastko” - (druk nr 590/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:32:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz najmu nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Miłocice, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami - (druk nr 591/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:33:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw oraz najmu nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębie Głodowo z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami - (druk nr 592/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:34:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - (druk nr - 593/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:35:08 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - (druk nr 594/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:35:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ,,Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024” - (druk nr 595/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:37:22 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 596) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:38:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania - (druk nr 600/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-10 16:49:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miastka – (druk nr 601/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-12-10 17:04:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/2021 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. „EKO-Gmina” – (druk nr 602/XLI) XLI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 09:51:04 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 606/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-12-30 10:18:25 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2022 rok - (druk nr 607/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2021-12-30 10:19:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków- (druk nr 608/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:20:55 Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 609/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2021-12-30 10:22:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do klastera energii pod nazwą ,,Miastecki Klaster Energii” - (druk nr 610/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:23:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej znajdującej się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku - (druk nr 611/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:26:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok - (druk nr 612/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:27:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - (druk nr 613/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:29:08 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2022 rok - (druk nr 614/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 10:30:12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2022 rok - (druk nr 615/XLII) XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2021-12-30 12:56:27 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Danuty Karaśkiewicz przed upływem kadencji na wniosek ustawowej wymaganej grupy radnych - (druk nr 616/XLII). XLII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:25:18 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 rok – (druk nr 620/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:26:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 621/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:27:24 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko – (druk nr 622/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:29:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów– (druk nr 623/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:30:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i zasad poboru podatków w Gminie Miastko – (druk nr 624/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:31:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miastko od osób fizycznych prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 20/1, położonej w obrębie Miastko 83/2 - (druk nr 625/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:32:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy garażu - (druk nr 626/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:33:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 110/9, położonej w obrębie Miastko 83/5 do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 627/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:34:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (druk nr 628/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:35:07 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 629/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:37:09 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - (druk nr 630/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-02-11 11:39:24 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - (druk 632/XLIII) XLIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:53:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Miastku kandydatów do składu Miejskiej Komisji do spraw referendum w Miastku oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miastka przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 3 kwietnia 2022 r. - (druk nr 636/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:54:56 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Danuty Karaśkiewicz na uchwałę nr XLII/388/2021 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Danuty Karaśkiewicz przed upływem kadencji na wniosek ustawowej wymaganej grupy radnych - (druk nr 637/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:55:58 Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XLI/371/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - (druk nr 638/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:56:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – (druk nr 639/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:58:27 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości – (druk nr 641/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-04 10:59:18 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. – (druk nr 642/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2022-03-04 11:00:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 643/XLIV) XLIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2022-03-25 11:11:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 rok – (druk nr 647/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:12:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 648/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:13:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok - (druk nr 649/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:23:06 Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 650/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-03-25 11:24:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatę nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działki numer 91/4, 92/1, 93/6, 93/7 i 93/9 położonej w obrębie Lubkowo, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 651/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:25:36 Projekt uchwały w sprawie 6f. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 1 położonym w miejscowości Domanica, obręb ewidencyjny Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży -(druk nr 652/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:26:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko a osobami fizycznymi - (druk nr 653/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:27:16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2022 r. - (druk nr 654/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:28:24 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miastko od Województwa Pomorskiego zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska) z drogą gminną nr 193513G (ul. Ogrodowa) w Miastku – (druk nr 656/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:29:22 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - (druk nr 657/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:44:20 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości - (druk nr 658/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2022-03-25 12:01:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-03-25 11:56:31 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – (druk nr 660/XLV) XLV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 10:46:34 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 664/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-05-06 11:03:37 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 665/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-05-06 11:04:55 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ,,Wieś roku 2022 w gminie Miastko” - (druk nr 666/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:05:53 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2022 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 667/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:06:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko - (druk nr 668/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:07:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/415/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko - (druk nr 669/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:09:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dretyń - (druk nr 670/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:14:02 Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miastka za zasadną - (druk nr 671/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:15:57 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi - (druk nr 677/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:18:55 Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miastka za zasadną - (druk nr 678/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:20:24 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 679/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:21:53 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 680/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:22:52 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 681/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:58:45 Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2021 rok- (druk nr 673/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 12:09:20 Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2021 rok- (druk nr 674/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 12:17:34 Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2021 rok- (druk nr 675/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 12:19:28 Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie gminy Miastko za 2021 rok - (druk nr 676/XLVI) XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-05-06 11:41:23 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wskazania uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 681/XLVI) - reasumpcja głosowania XLVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-20 15:37:07 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 683/XLVII). XLVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku - (część I-15.06.2022r., część II- 20.06.2022r.) za
2022-06-20 15:40:09 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku przeprowadzenia kontroli doraźnej XLVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku - (część I-15.06.2022r., część II- 20.06.2022r.) za
2022-06-24 13:28:03 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 688/XLVIII ) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-06-24 13:42:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2021 rok – (druk nr 693/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 13:43:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2021 rok – (druk nr 694/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 13:44:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej – (druk nr 724/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 15:59:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 695/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:00:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 696/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:01:12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko oraz określenia wzoru wniosku o wypłatę tego ekwiwalentu - (druk nr 697/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:02:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - (druk nr 698/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:03:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - (druk nr 699/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:04:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Role-Wiatrołom działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/17 położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 700/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:05:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Słosinko części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 217/6 położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 701/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:06:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/5 położonej w obrębie Świerzenko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko - (druk nr 702/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:07:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 10/48 w części o powierzchni 695 m², stanowiącej własność Gminy Miastko z przeznaczeniem na użytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Koła „Karaś” w Miastku nad jeziorem Wołczyca - (druk nr 703/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:09:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 67/6 i numerem ewidencyjnym działki 67/7 położonej w obrębie Dolsko, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 704/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:11:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 643, 650, 653, 654, 667, 671, 672, 693, 696, 698 i 701, położonych w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - (druk nr 705/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:12:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028 - (druk nr 706/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:20:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Miastko z dnia 04.04.2022 r. na działanie Burmistrza Miastka - (druk nr 707/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:21:26 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 9.05.2022 r. dotyczącej odpadów w miejscowości Pasieka - (druk nr 708/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:22:31 Informacji o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025- (druk nr 709/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:23:22 Informacja o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 710/XLVIII). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:24:05 Informacja o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 – 2025 - (druk nr 711/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:25:11 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. - (druk nr 712/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:25:55 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. - (druk nr 713/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:26:36 Sprawozdania z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2021r. - (druk nr 714/XLVIII). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:27:14 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. - (druk nr 715/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:27:54 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2021 r. - (druk nr 716/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:28:39 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 r. - (druk nr 717/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:29:23 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2021 r. - (druk nr 718/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:30:05 Sprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2021 r. - (druk nr 719/XLVIII) XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:31:00 Informacja Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2021 r. - (druk nr 720/XLVIII). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-06-24 16:32:22 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy za 2021 r. - (druk nr 721/XLVIII). XLVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za