Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) Do zakresu zadania Komisji w szczególności należy:
a) wpływanie na tworzenie polityki finansowej gminy, w tym:
- koordynacja procesu tworzenia projektu budżetu,
- opiniowanie projektu budżetu,
- koordynacja polityki inwestycyjnej,
- opiniowanie zaciągania kredytów.
b) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach gospodarki finansowej, a w szczególności dotyczących:
- majątku Gminy,
- nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres   dłuższy niż 3 lata,
- zaciągania długoterminowych pożyczek.
c) opiniowanie spraw podatków i opłat lokalnych.
d) nadzór nad inwestycjami Wydziału Infrastruktury Technicznej.
e) opiniowanie kształtowania polityki związanej z oczyszczaniem miasta.
f) prognozowanie w dziedzinie rozbudowy infrastruktury technicznej miasta i gminy Miastko a zwłaszcza:
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
- remonty i modernizacja istniejących sieci,
- remonty i utrzymanie dróg,
g) opiniowanie lokalizacji planowanych inwestycji.
h) analiza i opiniowanie umów na usługi świadczone na rzecz gminy.
i) opiniowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
j) nadzór nad działalnością Zarządu Mienia Komunalnego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz polityki finansowej.
k) analiza działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
l) analiza stanu i perspektywy rozwoju gospodarki mieszkaniowej Gminy.
 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Basara członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Tomasz Borowski członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Mieczysław Czarnecki członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Marek Milewski członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Przemysław Pakuła 1 wiceprzewodniczący
Tomasz Śmietana członek KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Mirosława Szopa członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Przemysław Sztobnicki członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Bartosz Wiktorczyk członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Dariusz Zabrocki 0przewodniczący KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ