Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mirosław Kwaśniewski

Mirosław Kwaśniewski

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 225, przynależność: KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku przewodniczący
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 16.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 17.III.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 18.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 19.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 20.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 21.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 22.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 23.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 24.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 25.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 26.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały - druk nr 29.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
projekt uchwały druk - druk nr 30.III-28.12.2018 III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miastko – druk nr 33/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok – druk nr 34/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – druk nr 35/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 36/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – druk nr 37/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – druk nr 39/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 196/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/4 – druk nr 40/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 193521G- ulica Gen. Wybickiego w miejscowości Miastko – druk nr 41/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miastko”– druk nr 42/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miastko programu „Mieszkanie Plus”– druk nr 43/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460/2, 460/3 i 460/4, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko – druk nr 44/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 38/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 46/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 48/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 49/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 50/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 51/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 670, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 52/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 53/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK w Miastku - (druk nr 54/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania -(druk nr 55/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu - (druk nr 56/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji - (druk nr 59/V) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Miastko w zgromadzeniu ogólnym Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu- (druk nr 64/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 65/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2019 r.- (druk nr 66/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 67/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- (druk nr 68/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Preojekt uchwały w sprawie rozpatrznia skargi na bezczynność Burmistrza M iastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gmin ie Miastko VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za