Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Zabrocki

Dariusz Zabrocki

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 208, przynależność: KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku przewodniczący
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała członek
Komisja Statutowa doraźna Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
26 Realizacji petycji Pracowników MOOPS w Miastku w sprawie podwyżki wynagrodzeń. zapytanie 2019-08-30
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 12:09:33 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia liczby, nazwy oraz zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 12:33:31 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:00:10 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-21 13:03:29 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka I sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:38:56 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:47:59 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:50:42 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:21:21 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku nr 30/VI/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-11-29 13:27:47 Uchwała Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku. II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:40:28 Projekt uchwały - druk nr 16.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:45:26 Projekt uchwały - druk nr 17.III.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:47:51 Projekt uchwały - druk nr 18.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:49:23 Projekt uchwały - druk nr 19.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:51:36 Projekt uchwały - druk nr 20.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:54:09 Projekt uchwały - druk nr 21.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 09:57:08 Projekt uchwały - druk nr 22.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:12:46 Projekt uchwały - druk nr 23.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:23:54 Projekt uchwały - druk nr 24.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2018-12-28 10:30:31 Projekt uchwały - druk nr 25.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2018-12-28 10:32:41 Projekt uchwały - druk nr 26.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:34:06 Projekt uchwały - druk nr 29.III-28.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2018-12-28 10:37:50 projekt uchwały druk - druk nr 30.III-28.12.2018 III sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 09:52:26 Projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miastko – druk nr 33/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:33:37 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok – druk nr 34/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:40:57 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – druk nr 35/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:53:22 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 36/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:55:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok – druk nr 37/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:58:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu – druk nr 39/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:01:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 196/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/4 – druk nr 40/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:03:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 193521G- ulica Gen. Wybickiego w miejscowości Miastko – druk nr 41/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:05:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miastko”– druk nr 42/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:06:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miastko programu „Mieszkanie Plus”– druk nr 43/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:08:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460/2, 460/3 i 460/4, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko – druk nr 44/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 10:57:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 38/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:46:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 46/IV IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-01-25 11:44:37 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku IV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:20:33 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 48/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:22:43 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 49/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:24:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 50/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:25:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 51/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:26:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 670, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 52/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:27:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 53/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK w Miastku - (druk nr 54/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:35:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania -(druk nr 55/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:36:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu - (druk nr 56/V ) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-01 09:37:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji - (druk nr 59/V) V sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 09:56:53 Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Miastko w zgromadzeniu ogólnym Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu- (druk nr 64/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-03-29 09:59:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 65/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:00:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2019 r.- (druk nr 66/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:37:29 Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 67/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 10:38:55 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych- (druk nr 68/VI ). VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Preojekt uchwały w sprawie rozpatrznia skargi na bezczynność Burmistrza M iastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miastka VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-03-29 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gmin ie Miastko VI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:37:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 77/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 78/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:39:18 Projekt uchwały w sprawie o zmianie Uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 79/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:40:33 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli - (druk nr 80/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:12 Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad poboru podatków w Gminie Miastko - (druk nr 81/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:41:58 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów - (druk nr 82/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:42:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 83/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2019 w Gminie Miastko" - (druk nr 84/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:46:02 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2019 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 85/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:08 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miastka uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miastko - (druk nr 86/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:47:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 356 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 87/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:48:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko- (druk nr 88/VIII) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:49:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko, oznaczonych jako działka nr 2/3 i działka nr 2/6, położonych w obrębie Tursko, gm. Miastko - (druk nr 89/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:01 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - (druk nr 90/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:50:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku - (druk nr 91/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:52:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 92/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:04:40 Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 93/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:05:49 Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 94/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 10:07:04 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 95/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-04-26 09:34:47 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - (druk nr 100/VIII ) VIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:54:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 104/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:56:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK” w Miastku - (druk nr 105/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:00:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 106/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 09:58:21 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko -(druk nr 107/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:01:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 108/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:04:20 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku wiąz górski /Ulmus scabra Mill./ uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1988 r. - (druk nr 109/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:34:09 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 110/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:36:08 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 111/IX ) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-05-24 10:37:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - ( druk 121/IX) IX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 10:53:54 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka -(druk nr 128/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:16:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2018 rok – (druk nr 134/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 11:18:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2018 rok – (druk nr 135/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:10:12 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r.- (druk nr 136/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-06-28 13:12:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 137/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2019-06-28 13:15:44 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu - (druk nr 138/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:18:35 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miastko - (druk nr 139/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:19:44 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - (druk nr 140/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:20:38 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu pn. „Pudełko życia w gminie Miastko” - (druk nr 141/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:23:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - (druk nr 142/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:24:53 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku - (druk nr 143/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:27:57 Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst) stojącego na działce nr 232 obręb geodezyjny Wałdowo – (druk nr 145/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:29:37 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku przeprowadzenia kontroli doraźnej - ((druk nr 146/X ) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:30:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 150/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:31:32 Projekt uchwały w sprawie zmianany uchwały Nr IX/82/2019 rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 151/X) X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-06-28 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 3/2, położonej w obrębie Bobięcino,gm.Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 152/X). X sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 17:23:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr X/89/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu – (druk nr 151/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-08-19 17:47:30 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 152/XI), XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-19 18:34:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - (druk nr 153/XI) XI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2019-08-30 09:41:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie - (druk nr 161/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:42:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 162/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:45:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko - (druk nr 164/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:11:12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od drogi krajowej nr 20 i miejscowości Piaszczyna, w części obrębu ewidencyjnego Piaszczyna - (druk nr 165/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:12:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 167/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - (druk nr 168/XII ) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:31:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. ( druk nr 169/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:35:16 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko (druk nr 170/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2019-08-30 09:40:24 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (druk 171/XII) XII sesja Rady Miejskiej w Miastku za