Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bartosz Wiktorczyk

Bartosz Wiktorczyk

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 74, klub: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 28.10.2022

 


Przyjmuje interesantów, po umówieniu się mailowo:

e-mail: bartosz.wiktorczyk@rm.miastko.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-10-28 12:26:50 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 765/LIII ) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:27:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 766/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:30:02 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Miastko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - (druk nr 767/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-10-28 12:31:19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” - (druk nr 768/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu z dotychczasowym najemcą - (druk nr 769/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:37:02 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miastko- (druk nr 770/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:41:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 771/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:42:47 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 772/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:44:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 773/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:46:02 Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku wiąz górski – ( druk nr 774/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:48:26 Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma mieszkanki Miastka z dnia 21 października 2022 r. według właściwości Burmistrzowi Miastka - (druk nr 775/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-11-10 15:36:26 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 777/LIV) LIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:27:46 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 781/LV ) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:30:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 782/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:31:29 Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 783/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:32:19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego - (druk nr 784/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:33:22 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przez obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców - (druk nr 785/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:34:28 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ,,Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024” - (druk nr 786/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:35:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 787/LV), LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:36:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: jeden, dwa, trzy, cztery i pięć miasta Miastko oraz w obrębach: Słosinko, Miłocice, Okunino, Przęsin, Świerzno, Świeszyno i Pasieka oraz umów najmu lokali użytkowych w budynkach położonych w obrębach Wałdowo i Trzcinno, gm. Miastko - (druk nr 788/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:38:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) –DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino –Malęcino – DW 206” - (druk nr 793/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:40:05 Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miastka za bezzasadną - (druk nr 794/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 11:03:29 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 rok – (druk nr 798/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 11:06:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 799/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 13:10:04 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 800/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 13:12:02 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 801/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:02:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 - (druk nr 802/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:03:27 Projekt uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - (druk nr 803/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:04:28 Projekt uchwały przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 804/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:09:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2023 rok - (druk nr 805/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:12:17 Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miastka w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających ma zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - (druk nr 806/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:14:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - (druk nr 807/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:25:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 811/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:27:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/493/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 812/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:28:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/456/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko - (druk nr 813/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:30:02 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 - (druk nr 814/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:31:16 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (druk nr 815/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:32:24 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:34:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związane z profilaktyką, wczesną terapią uzależnień od alkoholu i usuwaniem następstw nadużycia alkoholu - (druk nr 820/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:35:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony z możliwością jej kolejnego przedłużenia - (druk nr 821/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:37:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: Jeden, Dwa, Trzy i Cztery miasta Miastko oraz umów dzierżawy garaży położonych w obrębach Jeden i Cztery miasta Miastko – (druk nr 822/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:28:23 Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6f. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2023-01-27 13:30:40 Wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) zmiany stawki w §2 ust. 1 z 37,00 zł na 34,00 zł LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:46:27 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 826/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:47:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 827/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:48:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - (druk nr 828/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:49:50 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” za lata 2020-2021 - (druk nr 829/LVIII); LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:51:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy - (druk nr 830/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:52:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 157/5, 157/6 i 157/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko - (druk nr 832/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:53:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 164, położonej w obrębie ewidencyjnym Świerzno, gm. Miastko - (druk nr 834/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:54:20 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LV/496/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024 - (druk nr 835/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 11:55:28 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - (druk nr 836/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-03 12:00:13 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Mądroszki - (druk nr 837/LVIII) LVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:02:03 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 842/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:03:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 843/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:24:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Miastko w 2023 roku - (druk nr 845/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:25:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 115/1, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 846/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:26:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 10 i działka numer 14, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 847/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-03-31 12:28:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/528/2023 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - (druk nr 848/LIX) LIX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:40:56 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 855/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:42:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 856/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:43:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych - (druk nr 857/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:44:24 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Aktywna Wieś 2023” (druk nr 858/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:45:19 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy (druk nr 859/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:46:21 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 (druk nr 860/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:53:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - (druk nr 865/XL) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 11:55:00 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2023 r. na terenie Gminy Miastko - (druk nr 866/LX). LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 12:28:23 Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2022 rok - (druk nr 862/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 12:30:00 Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2022 rok - (druk nr 863/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-04-28 12:31:22 Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie Gminy Miastko za 2022 r. - (druk nr 864/LX) LX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-05-26 10:40:06 Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 870/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:41:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 299/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Dretynek, gm. Miastko - (druk nr 871/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:42:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 164, położona w obrębie ewidencyjnym Wałdowo, gm. Miastko - (druk nr 872/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku przeciw
2023-05-26 10:45:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby prawnej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 21/56, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 873/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:46:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 159, położonej w obrębie Świerzenko, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 874/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:47:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobą fizyczną - (druk nr 875/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:48:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 395/21, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 876/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:49:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 407/29, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 877/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:50:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 407/31, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 878/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:51:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka numer 395/17 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 879/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 10:57:21 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r – (druk nr 885/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:01:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (druk nr 886/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:03:12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bałtyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (druk nr 887/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:06:33 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r. - (druk nr 881/LXI). LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:08:08 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r. - (druk nr 882/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:12:36 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2022 r. - (druk nr 883/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:14:03 Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022 - (druk nr 884/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-05-26 11:05:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobą fizyczną - (druk nr 888/LXI) LXI sesja Rady Miejski w Miastku za
2023-06-29 14:04:53 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 893/LXII ) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2023-06-29 14:29:20 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2022 rok – (druk nr 898/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:30:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2022 rok – (druk nr 899/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:31:32 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 900/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:32:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 901/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:33:33 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miastku – (druk nr 902/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:34:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko” – (druk nr 903/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:35:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/68 położonej w obrębie Miastko Jeden, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 904/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:36:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynku stanowiącym własność Gminy Miastko – (druk nr 905/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:37:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r. – (druk nr 906/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:38:19 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku – (druk nr 908/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:42:39 Projekt uchwały w sprawie powołania Miasteckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (druk nr 909/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:43:41 Projekt uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - (druk 922/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:49:43 Informacja o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 - (druk nr 910/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:50:43 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko - (druk nr 911/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:51:37 Informacja o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 912/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:52:23 Informacja o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 - (druk nr 913/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:53:19 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za 2022 r. - (druk nr 914/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:54:10 Sprawozdanie z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2022 r. - (druk nr 915/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:55:04 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022 r. - (druk nr 916/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:55:48 Sprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2022 r. - (druk nr 917/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:56:42 Informacja Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2022 r.- (druk nr 918/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:57:38 Informacja o stanie przygotowań Gminy do sezonu turystycznego - (druk nr 919/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 14:58:24 Informacja o stanie środowiska naturalnego w Gminie Miastko - (druk nr 920/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-06-29 15:01:45 Informacja o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - (druk nr 921/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2023-06-29 14:48:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie skutecznych działań dotyczących przebudowy drogi powiatowej ul. Dworcowej nr 1782G w Miastku - (druk 923/LXII) LXII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-07-28 11:12:13 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok - druk nr 925/LXII LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-07-28 11:13:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - druk nr 926/LXIII LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-07-28 11:15:13 Projektu uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością – (druk nr 927/LXIII) LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-07-28 11:16:28 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Miastka – (druk nr 928/LXIII) LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:33:42 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 932/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:35:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 933/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:46:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Miastku – (druk nr 934/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2023-08-25 12:47:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1/2, położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego do zasobów Gminy Miastko – (druk nr 935/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:48:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 i 179 położonych w obrębie ewidencyjnym Świeszyno, gm. Miastko – (druk nr 936/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:50:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 406/1 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 937/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:50:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 406/2 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (druk nr 938/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:52:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a osobami fizycznymi – (druk nr 939/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:53:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko – (druk nr 940/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 12:54:39 Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku za bezzasadną – (druk nr 941/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 13:29:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony z możliwością jej kolejnego przedłużenia – (druk nr 942/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 13:31:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 102/1 i 104/13, położonej w obrębie Cztery Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk Nr 943/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-08-25 13:36:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Bobięcino, gm. Miastko na czas oznaczony do 10 lat - (Druk Nr 944) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2023-08-25 13:37:41 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika - (Druk Nr 945/LXIV) LXIV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 14:37:41 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok - (druk nr 949/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 14:52:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 950/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:00:26 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,,WĘGORZYNKO – SŁUPSKA ” - (druk nr 951/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:07:40 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Greckokatolickiej pw. św. Włodzimierza i Olgi w Miastku - (druk nr 952/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:08:59 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie - (druk nr 953/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:10:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku - (druk nr 954/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:10:59 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dretyniu - (druk nr 955/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:13:10 Projekt uchwały w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zespołem Gminy Miastko na lata 2023-2027” - (druk nr 956/LXV). LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:14:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka numer 43/3, położonej w obrębie Pięć Miastko od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 957/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:15:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 47/67, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeden Miastko - (druk nr 958/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:16:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko, położonych w obrębach: Dolsko, Dretynek, Głodowo, Miłocice, Okunino, Pasieka, Przeradz, Słosinko, Świeszyno, Trzcinno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami - (druk nr 959/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:22:23 Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko - (druk nr 960/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:23:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 964/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:44:19 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Miastku - ( druk nr 965/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-09-29 15:53:56 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2023 r. - (druk nr 961/LXV) LXV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-10-30 16:46:40 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 972/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 16:49:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 973/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:09:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko – (druk nr 974/LXVII). LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:11:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku oraz objęcie przez Gminę Miastko udziałów w podwyższonym kapitale – (druk nr 975/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:12:25 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miastko od Województwa Pomorskiego zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska w Miastku) na odcinku od km 59+267,00 do km 59+555,28 polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów – (druk nr 976/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:13:24 Projekt uchwały udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B-364 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku – (druk nr 977/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:14:37 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B-149 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie – (druk nr 978/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:16:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku nr 1 przy ul. Piłsudzkiego w Miastku zbywanego na rzecz najemców – (druk nr 979/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:17:32 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 – (druk nr 981/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:18:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – (druk nr 982/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:43:28 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2024-2027 – (druk nr 983/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:44:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” - (druk nr 987/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-10-30 17:46:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej - (druk nr 988/LXVII) LXVII sesja Rady Miejskiej w Miastku - część I -27.10.2023r. , część II - 30.10.2023r. za
2023-12-01 11:01:08 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok - (druk nr 992/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:02:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 993/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:03:25 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Niepodległości oraz ulic Dworcowej i Koszalińskiej w Miastku - (druk nr 994/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:04:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 374/1 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 995/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:05:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej do zasobów Gminy Miastko nieruchomości oznaczonej jako działka numer 557/33, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - (druk nr 996/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:06:35 Projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 183/2, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, położonej w obrębie ewidencyjnym Pięć Miastko - (druk nr 997/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:08:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 31, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko - (druk nr 998/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:09:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 9 położonym w miejscowości Węglewo, obręb ewidencyjny Miłocice, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy i udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży - (druk nr 999/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:12:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miastko ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - (druk nr 1000/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:13:39 Projekt uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - (druk nr 1001/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:15:02 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - (druk nr 1002/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:16:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/258/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miastko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - (druk nr 1005/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-01 11:17:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LXII/567/2023 z dnia  29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powołania Miasteckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu - (druk nr 1006/LXVIII) LXVIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:18:36 Projekt uchwały wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 1008/LXIX) LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:20:17 Projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 1009/LXIX) LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:23:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – (druk nr 1010/LXIX); LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:30:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej – (druk nr 1011/LXIX); LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:39:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3/16 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3/14 wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej działce – (druk nr 1012/LXIX); LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku wstrzymał się
2023-12-21 14:42:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Jeden, Dwa, Trzy, Cztery, Pięć Miastko oraz w obrębach Dretyń, Świerzno, Kwisno, Słosinko, Świerzenko, Przeradz, Świeszyno, Węgorzynko, Pasieka i Trzcinno gm. Miastko – (druk nr 1013/LXIX). LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2023-12-21 14:44:06 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku na uchwałę Rady Miejskiej w Miastku wraz z odpowiedzią na skargę – (druk nr 1014/LXIX) LXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:23:48 Projekt uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 1018/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:01:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2024 rok - (druk nr 1019/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:28:40 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2024 rok - (druk nr 1020/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:30:30 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2024 rok - (druk nr 1021/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:31:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 - (druk nr 1023/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:32:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 1024/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:39:08 Projekt uchwały w sprawie skargi na przewlekłość w działaniach - (druk nr 1025/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:40:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/618/2023 Rady Miejskiej w Miastku z 1 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 183/2, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, położonej w obrębie ewidencyjnym Pięć Miastko - (druk nr 1026/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2024-01-26 18:50:48 Sprawozdanie komisji stałych Rady ze swojej działalności za 2023 rok - (druk nr 1022/LXX) LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-01-26 18:48:38 Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany lokalizacji siedziby Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej LXX sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2024-02-09 15:16:02 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – (druk nr 1028/LXXI) LXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za