Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bartosz Wiktorczyk

Bartosz Wiktorczyk

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 74, przynależność: , klub: KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 28.10.2022

 

Godziny dyżurów:

Przyjmuje interesantów:

e-mail: bartosz.wiktorczyk@rm.miastko.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji. stała Uchwala Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku członek
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady stała członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-10-28 12:26:50 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 765/LIII ) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:27:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 766/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:30:02 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Miastko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - (druk nr 767/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2022-10-28 12:31:19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” - (druk nr 768/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu z dotychczasowym najemcą - (druk nr 769/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:37:02 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Miastko- (druk nr 770/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:41:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - (druk nr 771/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:42:47 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 772/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:44:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 773/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:46:02 Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku wiąz górski – ( druk nr 774/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-10-28 12:48:26 Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma mieszkanki Miastka z dnia 21 października 2022 r. według właściwości Burmistrzowi Miastka - (druk nr 775/LIII) LIII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-11-10 15:36:26 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 777/LIV) LIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:27:46 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 r. - (druk nr 781/LV ) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:30:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 782/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:31:29 Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 783/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:32:19 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego - (druk nr 784/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:33:22 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przez obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców - (druk nr 785/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:34:28 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ,,Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024” - (druk nr 786/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:35:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 787/LV), LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:36:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: jeden, dwa, trzy, cztery i pięć miasta Miastko oraz w obrębach: Słosinko, Miłocice, Okunino, Przęsin, Świerzno, Świeszyno i Pasieka oraz umów najmu lokali użytkowych w budynkach położonych w obrębach Wałdowo i Trzcinno, gm. Miastko - (druk nr 788/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:38:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) –DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino –Malęcino – DW 206” - (druk nr 793/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-02 14:40:05 Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miastka za bezzasadną - (druk nr 794/LV) LV sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 11:03:29 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2022 rok – (druk nr 798/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 11:06:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 799/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 13:10:04 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 800/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 13:12:02 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2023 rok – (druk nr 801/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:02:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 - (druk nr 802/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:03:27 Projekt uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - (druk nr 803/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:04:28 Projekt uchwały przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 804/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:09:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2023 rok - (druk nr 805/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:12:17 Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miastka w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających ma zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - (druk nr 806/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2022-12-29 15:14:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - (druk nr 807/LVI). LVI sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:25:24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 811/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:27:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/493/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - (druk nr 812/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:28:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/456/2022 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko - (druk nr 813/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:30:02 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 - (druk nr 814/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 11:31:16 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (druk nr 815/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:32:24 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:34:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk realizacji praw i obowiązków Gminy Miastko, związane z profilaktyką, wczesną terapią uzależnień od alkoholu i usuwaniem następstw nadużycia alkoholu - (druk nr 820/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:35:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony z możliwością jej kolejnego przedłużenia - (druk nr 821/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:37:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w obrębach: Jeden, Dwa, Trzy i Cztery miasta Miastko oraz umów dzierżawy garaży położonych w obrębach Jeden i Cztery miasta Miastko – (druk nr 822/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za
2023-01-27 13:28:23 Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6f. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku przeciw
2023-01-27 13:30:40 Wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - (druk nr 816/LVII) zmiany stawki z §2 ust. 1 z 37,00 zł na 34,00 zł LVII sesja Rady Miejskiej w Miastku za