Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miastko

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Miastku

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Zakres, tryb i zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Rozdział 61 statutu Gminy Miastku.
" 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

  1. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Miastku w sprawach skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.;

2) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Miastku w sprawach wniosków, składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.;

3) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Miastku w sprawach petycji, składanych w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1123 z późn. zm.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Miastku w przedmiocie:

1) odpowiedzi Rady Miejskiej w Miastku na skarg na uchwały Rady Miejskiej w Miastku, składanych w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1369 z późn. zm.),

2) stanowiska Rady Miejskiej w Miastku na skargi na Radę Miejską w Miastku, składanych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.;"

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Basara 1 wiceprzewodniczący KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
Helena Binczyk 0przewodniczący KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Sławomir Hejza członek KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Mirosław Kwaśniewski członek KLUB RADNYCH SAMORZĄDNOŚĆ
Przemysław Pakuła członek